LA GRIP

La grip és una malaltia transmissible AGUDA que és produïda per un VIRUS i que afecta les VIES RESPIRATÒRIES superiors.

La grip és altament contagiosa. Es pot presentar esporàdicament, estacionalment o per epidèmia, i fins i tot, convertir-se en pandèmia.

La presència de la grip a l'organisme facilita altres infeccions. De vegades, complicacions fatals poden derivar en pneumònia, bronquitis...

Igualment, la grip pot ser molt greu, sobretot en pacients d'alt risc, els afectats per asma, diabetis, insuficiència cardíaca o les persones grans i les molt joves.